ТРАНСПОРТ
ТРАНСПОРТНО КАРГО ОСИГУРУВАЊЕ
Само еден штетен настан може да го уништи Вашиот досегашен труд и имот.

ТРАНСПОРТНИТЕ КАРГО ОСИГУРУВАЊА:
  • потребни се на секоја добро организирана фирма;
  • кратко траат,но, ризиците за делумни и целосни штети се големи;
  • евтини се и за мала премија можете да го заштитите вашиот имот и очекуван профит во земјата и странство;
  • веднаш добивате полиса за осигурување на македонски и англиски јазик,согласно: Општите услови за осигурување на пратки во домашен, меѓународен, копнен, речен, езерски и воздушен транспорт против сите ризици-AAR т.е.,клаузула А во поморскиот и комбинираниот транспорт и специјални услови за превоз на стока со камион.

ОСИГУРЕНИ РИЗИЦИ СПОРЕД КЛАУЗУЛА AAR

  • Штети поради физичка загуба или оштетувања на стока кои се настанати поради:
    • сообраќајна незгода;
    • виша сила(поплава,гром,луња,снежна лавина,лизгање на землиште идр.);
    • пожар,експлозија;
    • неиспорака;
    • делумна кражба и кражба на целата пратка;
    • штети од манифестиран транспортен ризик при превоз,натовар и растовар.
 
  • Не се покриени штети од:
    • природни маани и својства на стоката(кало,крш,растур,испарување и сл.);
    • груба небрежност на осигуреникот,или лицата за кои тој одговара;
    • војна и штрајк,тероризам.
 
  • Со дополнителни премиски стапки и условите,може да се осигуруваат и:
    • Специјални ризици (расипување,смрзнување,надувување,угинување,кусок,кршење и др.)и
    • Дополнителни ризици (предмети со тежина над 20 тони,истекување на масло кај трансформатори,складирање на пратки,пренесување на скапа опрема и предмети во посебни услови и др.).