ОСИГУРУВАЊЕ НА ИМОТ
ИМОТ
Вашите објекти, машини и инвентар се важни во вашиот живот. Осигурете ги од несигурноста и неизвесноста. На тој начин ќе бидат заштитени од пожар, експлозија и кршење.

Со оваа полиса може да се осигураат објекти во градба и во монтажа, а има и комбинирано осигурување на електронски сметачи, процесори и сл.
Станот, куќата, викендицата - од пожар гром, експлозија, луња, град, манифестации и демонстрации, излевање на вода од водоводни и канализациони инсталации, поплава, порои, вискои води и други опасности.
Стварите во домаќинството - од пожар, гром, експлозија, луња, град, провална кражба, разбојништво, манифестации и демонстрации, одговорност спрема други лица, излевање вода од водоводни и канализациони инсталации, стакло од кршење и од др.опасности. Како и ЕЛЕКТРИЧНИТЕ АПАРАТИ во домаќинството - од оштетување на делови од дејство на електрична струја.
Продавницата и магацинот - од пожар, гром, експлозија, луња, град, манифестации и демонстрации, излевање на води од водоводни и канализациони инсталации и други опасности.
СТОКАТА - пожар, гром, експлозија, луња, град, манифестации и демонстрации, излевање на води од водоводни и канализациони инсталации и други опасности.
 
  • Стоките (производите, сировините, опрамата и др.)
  • При транспоритрањето - од ризици (опасности) при утоварот, превозот и растоварувањето.
  • Опремата, Уредите и Инсталациите - од уништување или оштетување при нивното работење.
  • Опремата, Уредите, Инсталациите и Стоката - крадење, уништување или оштетување при провална кражба и разбојништво.
  • Стаклата, Светличките натписи и друго - од оштетување или уништување (кршење).
ОСИГУРИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ
Домот се осигурува пред да настане штета!
Тимот на ЈДБ Брокер
е тука за Вас да Ви помогне да го направите најдобриот избор!