ОСИГУРУВАЊЕ ОД НЕЗГОДА
ОСИГУРУВАЊЕ ОД НЕЗГОДА
Во случај на незгода или повреда,најмалку треба да се грижите за материјалните последици. Осигурете се себеси,своите најблиски и своите вработени со полиса за осигурување на лица од незгоди. Ова осигурување обезбедува материјална заштеда на граѓаните при настанување на несреќни случаи кои би предизвикале трајни последици по нивното здравје.

Ова осигурување дава можност за покривање на трошоците за лекување и дневен надомест во случај на незгода.Осигурувањето може да биде индивидуално или колективно,а со една цел,да се олесни непријатна ситуација во која би можеле да се најдат осигурениците.