ОСИГУРУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ
ОСИГУРУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ
За спецификите на дејноста, постои и соодветно осигурување. Осигурувањето се однесува за штети кои ќе бидат причинети на трети лица, согласно спецификите од обавување на дејноста како и последиците од работењето кои не зависат од волјата на вработените, се прифаќаат ризици кои во принцип се специфични за секоја дејност.

За да се склучи ова осигурување потребно е добро познавање на дејноста и последиците (ризиците) кои се можни да настанат, штети кои се неочекувани и изненадни.